ÖĞRENİM KANALI İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz, Açı Okulları (“Açı”) olarak kişisel verilerin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel veriyi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Açı’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak size ait işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz nelerdir?

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Verileriniz
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz
Pazarlama Verisi Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler

 


Kullanılan kişisel verileriniz nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

Açı olarak kişisel verileri,

  • İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlem hareketleriniz,
  • İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler üzerinde aktif olan çerezlervasıtasıyla dijital yollarla (KVKK’da otomatik olan yöntem şeklinde ifade edilmektedir) okulumuzla olan ilişkiniz kapsamında toplamaktayız.

Kişisel verileri, okulumuzla olan ilişkiniz kapsamında; temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmek amacıyla ve kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.


Elde edilen kişisel verileriniz neden kullanılıyor?

Açı olarak yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;

  • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Örneğin, internet sitesi giriş-çıkış saati, IP adresi bilgileriniz faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.),
  • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi (Örneğin, internet sitemize gerçekleştirdiğiniz ziyaret sayısına ilişkin bilgi, sitemizin işleyiş biçimini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.)

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.


Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verileri özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel veriler;

  • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi resmî kurumlara,
  • Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
  • Faaliyetlerimizin devamlılığı ve organizasyon gerekliliklerini sağlamak amacıyla hizmet aldığımız üçüncü kişi şirketlere ve iş ortaklarımıza,
  • Açık rızanız olması halinde çerezler vasıtasıyla yurt dışına aktarılabilmektedir.


KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel veriler üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen hakları kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.